عنوان : مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای

نام مدرس : دکتر حسین اعلائی

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع)‌ساری

تاریخ : 1401/07/26 - 1401/07/28

قیمت : 10,000 ریال
ساعت برگزاری : سه شنبه 1401/07/26 لغایت پنجشنبه 1401/07/28 ساعت 08:30 لغایت 15:30 دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : هزینه حضور در دوره مبلغ 450 هزار تومان می باشد و مبلغ پرداختی بابت پیش ثبت نام می باشد. مابقی مبلغ را باید روز شروع دوره از طریق دستگاه پوز پرداخت نمائید. به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
عمران - محاسبات(طراحی) 3 به 2

عنوان : سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

نام مدرس : دکتر حسین اعلائی

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع)‌ساری

تاریخ : 1401/08/03 - 1401/08/05

قیمت : 10,000 ریال
ساعت برگزاری : سه شنبه 1401/08/03 لغایت پنجشنبه 1401/08/05 ساعت 08:30 لغایت 15:30 دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : هزینه حضور در دوره مبلغ 450 هزار تومان می باشد و مبلغ پرداختی بابت پیش ثبت نام می باشد. مابقی مبلغ را باید روز شروع دوره از طریق دستگاه پوز پرداخت نمائید. به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
عمران - محاسبات(طراحی) 3 به 2