عنوان : تأسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/08/11 - 1401/08/12

قیمت : 3,000,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای چهارشنبه 1401/08/11 و پنجشنبه 1401/08/12 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
برق - ارتقاء پایه طراحی و نظارت 2 به 1