عنوان : نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/07/19 - 1401/07/23

قیمت : 4,500,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای سه شنبه 1401/07/19 ، پنجشنبه 1401/07/21 و شنبه 1401/07/23 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
ارتقاء اجرا عمران - معماری پایه های 3 به 2 و 2 به 1

عنوان : روشهای ساخت , فن آوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/07/30 - 1401/08/05

قیمت : 4,500,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای شنبه 1401/07/30 ، چهارشنبه 1401/08/04 و پنجشنبه 1401/08/05 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
ارتقاء اجرا عمران - معماری پایه های 3 به 2 و 2 به 1

عنوان : نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/09/22 - 1401/09/24

قیمت : 4,500,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای سه شنبه 1401/09/22 ، چهارشنبه 1401/07/23 و پنجشنبه 1401/07/24 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
ارتقاء اجرا عمران - معماری پایه های 3 به 2 و 2 به 1